ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

 
 
 

Έκδοση βεβαιώσεων μηχανικού & Σύνταξη τοπογραφικού Διαγράμματος (ΕΓΣΑ'87)

 
Σύμφωνα με τον Ν.4495/2017, σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται μετά τη δημοσίευσή του και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων και των ακινήτων χωρίς κτίσμα, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού.

Για την έκδοση της βεβαίωσης μηχανικού απαιτείται η προσκόμιση από τον ιδιοκτήτη των τίτλων ιδιοκτησίας, του στελέχους της οικοδομικής άδειας, του εγκεκριμένου τοπογραφικού διαγράμματος , των εγκεκριμένων αρχιτεκτονικών σχεδίων της οικοδομικής άδειας και των στοιχείων νομιμότητας των αυθαίρετων κατασκευών εάν υπάρχουν . Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν έχει στην κατοχή του αρχείο με τα σχέδια της οικοδομικής του άδειας, το Τεχνικό Γραφείο Νικολάου Ιωάννης αναλαμβάνει την προμήθεια των σχετικών αντιγράφων από το αρχείο της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας και τη σύσταση ενός νέου προσωπικού του αρχείου με όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα και σχέδια.

Μετά από αυτοψία του μηχανικού ότι το ακίνητο δεν έχει αυθαιρεσίες ή αυθαίρετα κτίσματα, δίνεται βεβαίωση από τον μηχανικό η οποία χρησιμοποιείται για εμπράγματα δικαιώματα, όπως αγοραπωλησίες ή γονικές παροχές. Το Τεχνικό Γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση των βεβαιώσεων αυτών, όπως και τη σύνταξη εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος (ΕΓΣΑ’87), σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.