ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

 
 
 
Το τεχνικό γραφείο του κ.Νικολάου Ιωάννη, Μηχανικό Έργων Υποδομής, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, αναλαμβάνει την διεκπεραίωση υποθέσεων του Εθνικού Κτηματολογίου αλλά και διεκπεραίωση υποθέσεων Δασαρχείου.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

 
 
 
Εθνικό Κτηματολόγιο
 
 
 
quotation-01
 

Διεκπαιρεώσεις Υποθέσεων Κτηματολογίου

 
Το Κτηματολόγιο είναι μία ενιαία και συνεχώς ενημερωμένη καταγραφή, που περιλαμβάνει τη γεωμετρική περιγραφή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε τμήματος Γης, με την ευθύνη και εγγύηση του Δημοσίου. Με τη σύνταξή του σταδιακά αντικαθίστανται τα υποθηκοφυλακεία και το υπάρχον σύστημα μεταγραφών.

Σε περίπτωση που απαιτούνται χωρικές ή γεωμετρικές μεταβολές ως προς το εμβαδόν μεταξύ ενός συμβολαίου και του κτηματολογίου ή ο ιδιοκτήτης είναι φερόμενος ως άγνωστος, αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση της υπόθεσης και την διόρθωση των στοιχείων που υπάρχουν στους κτηματολογικούς πίνακες. Συνήθεις υποθέσεις του κτηματολογίου είναι μεταβολές όπως:

  • Συνένωση αγροτεμαχίων.
  • Κατάτμηση οικοπέδων.
  • Κατάργηση δουλειών εισόδου.
  • Διόρθωση γεωμετρικών ορίων ή εμβαδών.

Το Τεχνικό μας Γραφείο αναλαμβάνει:

  • Τη μελέτη ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
  • Τη σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από το Εθνικό Κτηματολόγιο.
  • Τη σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος χωρικών μεταβολών για τη διόρθωση των ορίων των γεωτεμαχίων.
  • Τη διεκπεραίωση αιτήσεων για δήλωση ακινήτου, πρόδηλου σφάλματος και διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων στις εγγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου.
 
 
 
 
 
quotation-01
 
 

Διεκπαιρεώσεις Υποθέσεων Δασαρχείων

 
 
Η ανάρτηση των Δασικών Χαρτών ανήκει στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών, η οποία έχει θεωρήσει την ορθότητα των ορίων και του χαρακτηρισμού των εκτάσεων που απεικονίζονται στους δασικούς χάρτες (Ν.3889/2010). Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να υποβάλει αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη, είτε επειδή μια έκταση έχει χαρακτηριστεί ως δασική ενώ δεν είναι είτε αντίστροφα.

Το Τεχνικό Γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση τοπογραφικών αποτυπώσεων και σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων για Δασικές Υπηρεσίες - Δασαρχεία, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και προδιαγραφών που αφορούν σε αυτές, καθώς και την ολοκληρωμένη υποβολή αντιρρήσεων στην αρμόδια επιτροπή.
 
 
 
Δασική Υπηρεσία